സിമി മിസ്സും കോളേജ് ടൂറും – 1

അങ്ങനെ ബസിലെ തണുപ്പ് കാരണം സിമി മിസ്സ്‌ തൻ്റെ പുതപ്പ് എടുത്തു. അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ തണുത്തു വിറക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് മിസ്സ്‌ ചോദിച്ചു,