എൻ്റെ കാമുകി ഡോക്ടർ

എനിക്ക് ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടുക്കിക്കാരി ഒരു ആശ്വനി. അവളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണ്