സാറയുടെ മകന്‍

തുടകളുടെ തടിപ്പിലൂടെ സുഖമുള്ള ഒരു നോവ്‌ മുകളിലേക്ക് പായുന്നില്ലേ? അസാധാരണ മുഴുപ്പുള്ള ചന്തികള്‍ രണ്ടും ദയയില്ലാത്ത കരമര്‍ദനത്തിന് കൊതിച്ചു കേഴുന്നില്ലേ ഇപ്പോള്‍?