ലളിത ശാന്ത പിന്നെ ശാരദയും

ഇത് ഒരു കഥയോ സംഭവമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മാന്യ വായനക്കാർ ആണ് ഇത് നാട്ടിൽ നടന്നതും നടക്കുന്നതും ഇനിയും നടക്കാൻ ഇടയുള്ളതുമാണ്