അമ്മക്കൊരു വെടിവഴിപാട് 1

ഒരുപാട് നാൾ കെട്ടിയോനിൽ നിന്നു അനുഭവിക്കാത്ത സുഖം മകനിൽ നിന്നു കിട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ അവളുടെ ചുംബനത്തിനു ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു.