ബീനയുടെ ഭോഗ വിചാരങ്ങൾ

ബീനയ്ക്ക്…. നല്ല
ആരോഗ്യം…. വിരിഞ്ഞ മാറിടം… “തനിക്ക് ഇണങ്ങിയവൻ ” തന്നെ… എതിരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന്
വികാരം കൊണ്ട് ചുണ്ട് കടിച്ചു,