ഉപ്പൂപ്പായും കൊച്ചുമക്കളും വല്യപെരുന്നാൾ സമ്മാനവും

അമ്പടി! കന്നി ഊക്കിനാ പെണ്ണ് വന്നത്. പെണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം. ഞാൻ കുണ്ണ കടവരെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടോർത്തു.