രതി സുഖം

2 Results

ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക – 6

തേൻവരിക്ക ആയ എൻ്റെ അളിയൻ്റെ ഭാര്യയെ ഷെമീമയെ, ഞാനുൾപ്പെടെ 4 ആണുങ്ങൾ ഫോർ പ്ലെ ചെയ്ത് സുഖാനന്ദത്തിൻ്റെ പരമകോടിയിൽ എത്തിപ്പിക്കുന്നു.

ഉപ്പൂപ്പായും കൊച്ചുമക്കളും വല്യപെരുന്നാൾ സമ്മാനവും

അമ്പടി! കന്നി ഊക്കിനാ പെണ്ണ് വന്നത്. പെണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം. ഞാൻ കുണ്ണ കടവരെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടോർത്തു.