കാമാവേശം

4 Results

കോൺഡ്രാക്ടറുടെ ഭാര്യ, എൻ്റെ വിനീതേ ചേച്ചി

മദ്യപാനിയായ കോൺട്രാക്ടറുടെ ഭാര്യ വിനീത ചേച്ചിയെ സ്നേഹവും കാമവും കൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം ആക്കിയ കഥ.

കന്യകയിൽ നിന്നും രതി ലോകത്തേക്ക് – 4

ഒരിക്കലും ശമിക്കാത്ത എൻ്റെ കാമ ദാഹവും ബാംഗ്ലൂർ ജീവിതവും. എന്നെ ചേച്ചി ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ട് പോകുന്നതും എൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ ചേട്ടൻ്റെ ബോസ് എന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതും.