കന്യകയിൽ നിന്നും രതി ലോകത്തേക്ക് – 3

എൻ്റെ കന്യകാത്വം നഷ്ടപെടുത്തുന്നതും പിന്നീട് സെക്സിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതും. കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഒരാൾ എന്നെ സുഖിപ്പിച്ചു എൻ്റെ എല്ലാം നേടിയ കഥ.