ഇരുപതുകാരിയായ ഷീമെയിൽ-1

പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കിടന്ന് കൊണ്ട് ജഡ്ജിയുടെ നേരെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഉറക്കെ കരയുന്ന ‘
ബിന്ദുവെന്ന ഇരുപതുകാരിയായ ഷീമെയിൽ വിദ്യാർഥിനിയെ കോടതിയിൽ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം