ബെഡ് റൂം ഫലിതങ്ങള്‍ Bedroom Falithangal Part

 ബെഡ് റൂം ഫലിതങ്ങള്‍  Bedroom Falithangal Part  1 മാത്തച്ചൻ: നിനക്കെത്രയാടി സഹോദരങ്ങള്? സൂസൻ: ആറ് മാത്തച്ചൻ: നിന്റെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും വേറെ ഒരു പണീമില്ലാരുന്നോ? സൂസൻ: നിങ്ങക്കെത്രയായിരുന്നു? മാത്തച്ചൻ: ഒന്ന്.ഒരാൾ മാത്രം. ഈ മാത്തച്ചൻ. ബൂഹാഹാ!! സൂസൻ: തന്തയ്ക്ക് കുണ്ണ […]