കേരള കോൾ ബോയ് – 1 (Kerala Call Boy – 1)

ചെറുപ്പത്തിലേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അറിഞ്ഞു വളർന്ന എനിക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണും ബൈക്കും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ലോൺ എടുത്ത് വാങ്ങിയതാ. സ്വന്തം വീട് വച്ചു ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ആയി സുഖമായി […]