വേലമ്മയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ🍆 ട്രൈലെർ (Velammayude Swapnangal)

 വേലമ്മയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ🍆 ട്രൈലെർ

(Velammayude Swapnangal)

ഹായ്..

വേലമ്മയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ.. വേലമ്മ കോമിക്സ് ന്റെ ഒരു സ്പിൻ ഓഫ്‌ സിരീസ് ആണ്.. ഇതിൽ വേലമ്മ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും അതിലെ സംഭവബഹുലമായ അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്.. സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞ കളികൾ.. ഇതൊരു ട്രൈലെർ മാത്രമാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ 5-6 പേജ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച് നിരാശ പെടേണ്ട.. വെടിക്കെട്ട് അടുത്ത പാർട്ട്‌ മുതൽ തുടങ്ങും..

Full Episode Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *