ലീമ ചേച്ചി (Leema Chechi Kambi Cartoon)

  ലീമ ചേച്ചി  | Leema Chechi Kambi Cartoon
Autthors | Qureshi And Abraham

 

യുവാക്കളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതിൽ പേരെടുത്തവരാണ് വേലമ്മ ആന്റിയും സവിത ഭാഭിയും…… കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ വിരസത മാറ്റിയിരുന്നത് കമ്പി  കഥകൾ ആയിരുന്നു.അതിൽ തന്നെ കാർട്ടൂൺ ആയിരുന്നു പ്രധാനം….എന്നാൽ കുറേ ആയ് MVD ഒക്കെ പണി മുടക്കിയതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം എന്ന് കരുതി. രതിയുടെ സർവശക്തിയും ആവാഹിച്ചു സവിത ഭാഭിയെ ലീമ ചേച്ചി ആയ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം ആണ്,അതുകൊണ്ടു തന്നെ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക…. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണം ആണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം💦

കയ്യടി കൂടിയാൽ കഥകളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.💫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *