ബ്ലാക്ക്‌മെയിലിങ് ഓഫ് മിൽഫ് [കമ്പി 3D കാർട്ടൂൺ]

 ബ്ലാക്ക്‌മെയിലിങ് ഓഫ് മിൽഫ്
[കമ്പി 3D കാർട്ടൂൺ]
പരിഭാഷ : ഖുറേഷി & അബ്രാം

സുഹൃത്തുകളെ ഡ്രെസ്സ് അപ്പ്‌ ഗെയിം മിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമണിത് , ഇത് തീർത്തും ഒരു ഫാന്റസി കഥയും. ഡയലോഗുകൾ തീരേ.. കുറഞ്ഞതുമായ കഥ ആണ്.. ഫാന്റസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.. കൂടാതെ 40 പേജിൽ (മാക്സിമം 50 പേജ്) വരുന്ന ഫാന്റസി കഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമെന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഞങ്ങൾ ചെയ്യും.. ഫാന്റസികൾ എന്തും ആകാം

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *