അന്നയുടെ കളികൾ 1 Annayude Kalikal Part 1 Kambi Cartoon

 അന്നയുടെ കളികൾ 1
Annayude Kalikal Part 1 Kambi Cartoon

വേലമ്മ കാർട്ടൂൺ സീരീസ്ന്റെ കമന്റ്‌ സെക്ഷനിൽ ഒരു വായനക്കാരൻ ഒരു കമന്റ്‌ ഇട്ടു.

“വേലമ്മയും വീണയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പണ്ടേ വായിച്ചതാ പുതിയത് എന്തേലും ഉണ്ടേ ഉണ്ടാക്ക്”

എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ന ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് അന്നയുടെ കളികൾ.  ഇത്‌ ഒരു ആരോ.. എട്ടോ.. പാർട്ടുകൾ മാത്രമേ കാണൂ.. സമയം കിട്ടുന്നതിന് അനുസരിച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ പാർട്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം… അത് പോലെ വേലമ്മയും വരുന്നതായിരിക്കും.. എന്ന് ഷെൽഡൺ കൂപ്പർ.🍑

PART 1

PART 2

PART 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *