അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി Auntyamma Kambi Cartoon Part 3

അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി
Auntyamma Kambi Cartoon Part 3

ഹായ്..

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടിനും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.. അത് പോലെ തന്നെ ഇതിനും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.. സംഭാഷണങ്ങൾ നന്നാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കുക.. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടി കാണിക്കുക. ട്രാൻസലേഷനും പിന്നെ പോസ്റ്റർ ക്രീയേഷനും ഒക്കെ ഞാൻ തനിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൊണ്ടാണ് പാർട്ടുകൾ വരാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത്.. മനസിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.. അത് പോലെ പോസ്റ്റർസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കൂടി അറിയിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു.. പിന്നെ എന്താ.. അത്രേ ഉള്ളൂ.. അപ്പൊ ശെരി.. വായിക്കൂ.. വാണം വിടുന്നവർ വാണം വിടു.. വിരലിടുന്നവർ അത് ചെയ്യൂ..

PDF DOWNLOAD NOW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *